Přístroje pro environmentální diagnostiku

Informační memorandum společnosti Ekotechnika s.r.o. k ochraně osobních údajů

 

Společnost Ekotechnika s.r.o. nabízí vzorkovací a měřicí přístroje pro pedologii, geologii, hydrogeologii, hydrologii, meteorologii, výzkum rostlin a diagnostiku životního prostředí. V souvislosti se svojí činností zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy České republiky a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) a prohlašuje, že respektuje soukromí fyzických osob a jejich osobní údaje považuje za důvěrné.

Společnost Ekotechnika s.r.o. jako Správce osobních údajů Vás tímto jako subjekt údajů v souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení informuje, že:

 

 • správcem osobních údajů je společnost Ekotechnika s.r.o., IČO 25147501, sídlem k Třešňovce 700, 252 29 Karlík, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 53570, kontaktní údaje: info@ekotechnika.cz (dále jen „Správce“),
 • osobní údaje jsou zpracovány maximálně v následujícím rozsahu:
  • u poptávek a obchodních vztahů: jméno a příjmení, adresa, telefon, e-mailová adresa, IČO, DIČ, číslo BÚ, a v případě souhlasu i činnost a internetové stránky. U zástupců právnických osob ­– jméno a příjmení, pracovní pozice, telefon, e-mailová adresa),
  • v rámci agendy marketingu zpracováváme Váš e-mail,
  • pokud nás navštívíte v našem sídle, může být zachycena Vaše podobizna na záznamu díky kamerovému systému, který máme nainstalovaný v sídle společnosti kvůli ochraně majetku,
 • osobní údaje Subjektu osobních údajů zpracováváme pouze za účelem evidence subjektu údajů jako zákazníka či zástupce zákazníka, za účelem uzavření smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků smluvních stran z plnění, dále pro marketingové účely Správce a za účelem ochrany majetku.
 • zpracováváme osobní údaje v elektronické podobě, případně i v listinné podobě,
 • právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je plnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy a současně také plnění právních povinností nás jako Správce dle právních předpisů. Dalším právním základem pro zpracování osobních údajů je náš oprávněný zájem jako Správce, kam např. patří zpracování osobních údajů pro případný přímý marketing a záznamy podobizen kamerovým systémem umístěným v sídle společnosti,
 • osobní údaje Subjektu osobních údajů zpracováváme po dobu nezbytně nutnou, v případě trvání smluvního vztahu minimálně po tuto dobu a dále po dobu, po kterou je povinen Správce prodávající tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH. Údaje zpracovávané za účelem přímého marketingu zpracováváme po dobu evidence zákazníka, nejdéle však do doby podání námitky proti přímému marketingu, u osobních údajů poskytnutých na základě souhlasu po dobu uvedenou v takovém souhlasu a u záznamů kamerovým systémem jsou osobní údaje zpracovávány nejdéle po dobu 30 dní,
 • při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nedochází k automatizovanému rozhodování ani k profilování, vyjma profilování ve smyslu informace o oboru činnosti, pokud uvedený údaj Subjekt osobních údajů se svým souhlasem poskytne předmětnou informaci,
 • osobní údaje zpracovávají pověření zaměstnanci nebo zpracovatel osobních údajů, se kterým budeme mít vždy uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů. Osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám s výjimkou smluvního zpracovatele osobních údajů, dále přepravní společnosti, která bude provádět případnou dopravu zboží, osobám poskytujícím právní služby a institucím či subjektům, u kterých to vyžadují obecně závazné právní předpisy. Aktuální seznam případných zpracovatelů bude subjektu osobních údajů poskytnut na vyžádání,
 • Vaše osobní údaje nepředáváme do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným subjektům, než výše uvedeným třetím osobám,
 • vzhledem k naší činnosti a vzhledem k tomu, že nezpracováváme osobní údaje ve velkém rozsahu, nejmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů a ani jsme neurčili zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Kontaktovat nás však můžete ohledně problematiky osobních údajů kdykoliv na kontaktním e-mailu: info@ekotechnika.cz,
 • jako subjekt osobních údajů máte právo požadovat od nás, jako Správce osobních údajů, přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte též právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že při zpracování osobních údajů postupujeme v rozporu s Nařízením a českými právními předpisy,
 • osobní údaje, které zpracováváme, pocházejí od Vás, subjektu osobních údajů, případně z veřejně dostupných zdrojů na internetu, zejména z obchodního či živnostenského rejstříku,

budou-li některé osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, můžete kdykoliv svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat.