Přístroje pro environmentální diagnostiku

Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů

uděluji tímto společnosti Ekotechnika spol. s r.o., IČO 25147501, sídlem Černošice, Mokropeská 1832, okres Praha – Západ, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 53570, emailový kontakt: info@ekotechnika.cz (dále jen „Správce“), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

1.    Osobní údaje, které budou zpracovány:
•    Jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, společnost, IČ

2.    Účelem zpracování osobních údajů je:
•    Vedení v evidenci potenciálních partnerů a zasílání zajímavých informací o našich speciálních akcích, zvýhodněných přístrojích, nových službách a našeho newsletteru maximálně šestkrát za rok.

3.   Doba zpracování osobních údajů je:
•    Do odvolání souhlasu

4.    Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám.

5.    Poučení subjektu údajů:

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

•    osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,
•    důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o  zasílání obchodních nabídek Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
•    při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet  k automatizovanému rozhodování ani k profilování, vyjma profilování ve smyslu informace o oboru činnosti, pokud uvedený údaj bude poskytnut,
•    Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
•    Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní  organizaci nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám,
•    Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů  k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.


Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.