eng_flag.jpg
Přístroje pro environmentální diagnostiku

Odborné akce v roce 2019

Vážení přátelé, 

rádi bychom Vás touto cestou upozornili na velmi zajímavé odborné akce. Na některých akcích budou přítomni i zástupci naší společnosti. 

 • Mezinárodní agrosalón Země živitelka 2019 - https://www.zemezivitelka.cz/
  Země živitelka je největší a nejvýznamnější agrosalon svého typu zaměřující se na zemědělský sektor napříč všemi jeho obory v České republice a na Slovensku. 46. ročník nejnavštěvovanější zemědělské výstavy začíná ve čtvrtek 22. srpna 2019.
   
 • Plant Biology CS, 2019https://www.plantbiologycs.cz/
  Mezinárodní odborná konference se zaměřením na výzkum rostlin. Tradiční setkání, dříve nazývané Dny fyziologie rostlin (DFR) a později Konference experimentální biologie rostlin (KEBR), se bude konat v areálu JU a BC od 25. – 30. 8. 2019 a bude v pořadí už patnácté. S potěšením Vás na ně zveme. Ekotechnika s.r.o. zde bude prezentovat přístrojové vybavení pro tuto oblast. Budeme se na Vás těšit.
   
 • Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti - http://ogk19.geologickykongres.eu/ 
  V minulosti úspěšný kongres pořadaný předními geologickými společnostmi (České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti). V roce 2017 se konal pod organizací slovenských kolegů v podhůří Vysokých Tater. V letošním roce jej organizuje opět česká strana a to na místě geologii zaslíbeném. Koná se v Berouně, ve dnech 3. – 6. 9. 2019 v hotelu Grand.
   
 • Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2019 - https://katedry.czu.cz/kbfr/stresy
  Zveme Vás na již tradiční konferenci, tentokrát se zaměřením na problematiku kořenového systému rostlin ve vztahu k měnícím se podmínkám vnějšího prostředí. Konference proběhne 3. – 5. 9. 2019 v Kruhové hale TF ČZU v Praze. Ekotechnika s.r.o. bude mít na této konferenci jako vždy své zástupce, kteří Vás seznámí s novinkami v sortimentu přístrojů pro výzkum a analýzu rostlin.
   
 • Pedologické dny 2019https://www.prf.jcu.cz/pedodny
  Půdy jsou v současnosti pod silným antropogenním tlakem umocněným postupující globální změnou klimatu, což následně ovlivňuje fungování ekosystémů a poskytování ekosystémových služeb. Bez zlepšení kvality půdy a omezení její degradace nelze zajistit v podmínkách rychle se měnícího prostředí fungování ekosystémů, ani udržitelný rozvoj lidské společnosti. Proto se letošní pravidelná konference s názvem "Půda, nedílná součást ekosystémů" zaměří na funkce půdy v ekosystémech, včetně její schopnosti zadržovat vodu a živiny. Konference se letos koná v termínu 11. - 13. 9. 2019 v Hotelu Srní.
   
 • Vodní nádrže 2019 - http://vodninadrze.pmo.cz
  Konference Vodní nádrže 2019 je odborná vodohospodářská konference, která má za cíl přednést a diskutovat témata jak z oblasti vodního hospodářství (transformace průtoků v nádržích, manipulace, technické problémy nádrží), tak i z oblasti limnologie a vodárenství (zdroje a transport živin v povodí nádrží, eutrofizace, ochrana vodních zdrojů aj.). Hlavními okruhy témat jsou: správa vodních nádrží, dopady sucha na vodní zdroje, plánování nových vodních zdrojů, eroze a péče o krajinu, eutrofizace nádrží, plánování v oblasti vod, speciální ochrana povodí – vodárenské nádrže a koupací oblasti. Termín konference je 23. - 24. 10. 2019 v Brně.
   
 • Vodní toky 2019https://konference.vrv.cz
  Zveme vás na již 17.ročník tradiční vodohospodářské konference Vodní toky 2019, které udělili svou záštitu Ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc. a Primátor statutárního města Hradec Králové prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc. Hlavní témata letošní konference "Vodní toky 2019" jsou, problematika správy vodních toků a správy povodí podpora financování technických opatření na vodních tocích z veřejných zdrojů, řešení extrémních hydrologických jevů (sucho, povodně), zkušenosti z přípravy a realizace projektů prevence před povodněmi, zmírnění negativních účinků suchých období a zlepšení vodního režimu v krajině, legislativa a výzkum ve vodním hospodářství, plánování v oblasti vod. Konference se koná 26. a 27.11.2019 v hotelu Černigov v Hradci Králové.